बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको विवरण (बैशाख-असार २०७७)

1 year, 5 months ago| Published: July 2, 2020, 12:23 p.m.

चलचित्र विकास बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ऐ. नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तीन महिना (२०७७ बैशाख, जेठ र असार महिनासम्म)को प्रगति विवरण

Downloads:

 Bibaran Report (Baisakh-Ashar 2077)