बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको विवरण (२०८० बैशाख, जेठ र असार)

6 months, 3 weeks ago| Published: July 31, 2023, 10:15 a.m.

चलचित्र विकास बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ऐ. नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तीन महिना (२०८० बैशाख, जेठ र असारमहिनासम्म)को प्रगति विवरण

Downloads:

 2080_Baisakh_Asar