बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको विवरण (२०७९ माघ, फागुन र चैत्र)

10 months, 1 week ago| Published: April 16, 2023, 3:33 p.m.

चलचित्र विकास बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ऐ. नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तीन महिना (२०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनासम्म)को प्रगति विवरण

Downloads:

 2079 Magh - Chaitra suchanako hak sambandhi