बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको विवरण (बैशाख-असार २०७६)

1 year, 7 months ago| Published: July 9, 2019, 12:24 p.m.

बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको विवरणः
(२०७६ बैशाखदेखि २०७६ असार मसान्तसम्म) प्रकाशन मितिः २०७६ साउन १३ गते

Downloads:

 Bibaran Report (Baisakh-Ashar 2076)