बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको विवरण (साउन-असोज २०७८)

7 months ago | Published: Oct. 19, 2021, 5:20 p.m. | Views: 1254

चलचित्र विकास बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ऐ. नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तीन महिना (२०७८ साउन, भाद्र र असोज महिनासम्म)को प्रगति विवरण

Downloads:

 SuchanakoHak_Shrawan_Ashwin_2078