चलचित्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०८०

5 months ago | Published: Sept. 24, 2023, 12:01 p.m. | Views: 2330

चलचित्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । 

Downloads:

 चलचित्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक