चलचित्र मञ्चका लागि लेख रचना माग गरिएको सम्बन्धी सूचना

4 months, 2 weeks ago | Published: May 15, 2023, 10:49 a.m. | Views: 1281

नेपाल सरकार

                                चलचित्र विकास बोर्ड

                                   चाबहिल, काठमाडौं ।

                                   चलचित्र मञ्चका लागि लेख रचना माग गरिएको सम्बन्धी सूचना

                                    प्रथम पटक प्रकाशित मिति :-२०८००२०१

यस बोर्डबाट वार्षिक रुपमा प्रकाशन हुने प्राज्ञिक¸ अनुसन्धानमूलक सामाग्री चलचित्र मञ्च प्रकाशन गर्न लागिएको हुँदा चलचित्रक्षेत्रको विकास¸ विस्तार र प्रवर्द्धनमा प्रत्यक्षरुपमा सहयोग पुग्ने किसिमको  चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित गतिविधि¸ खोज तथा अनुसन्धानमूलक लेख¸ रचनाहरु यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र बोर्डमा उपलब्ध गराउनु हुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

शर्तहरुः

१. लेख रचना चलचित्रक्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति¸ कानुनी व्यवस्था¸चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण¸ बक्स अफिस व्यवस्था¸ चलचित्र विकास बोर्डको भूमिका¸चलचित्र बजारको विद्यमान अवस्था¸नेपाली चलचित्रक्षेत्रमा गर्नुपर्नै विविध पक्षको सुधार¸ चलचित्र जाँच सम्बन्धी विषय लगायतका चलचित्र क्षेत्रको विकास विस्तार र प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने किसिमको हुनुपर्नेछ ।

२.    कम्तीमा पाँचहजार शब्दको लेख रचना हुनुपर्नेछ ।

३.   लेख रचनाको सफ्टकपी समेत बोर्डमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।सफ्टकपी इमेल ठेगाना ccmsfdb079@gmail.com मा समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ। 

४.    प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक लेख रचनालाई प्राथमिकता दिईनेछ ।

५.    कुनै पत्र पत्रिका अनलाईन लगायतका कुनै माध्याममा प्रकाशित भएको लेख रचनालाई मञ्चमा समावेश गरिने छैन ।

६.   बोर्डबाट छनौट भएका खोज तथा अनुसन्धानमूलक लेख रचनाको स्तर अनुसार लेखकलाई बोर्डबाट निर्णय भए बमोजिमको  पारिश्रमिक उपलब्ध गराईनेछ ।

७.    प्रकाशित नभएका लेखहरु सम्बन्धित लेखकलाई फिर्ता गरिनेछ र फिर्ता गरिएका लेख रचनाको पारिश्रमिक दिईने छैन ।

८.    लेख रचनाहरु छनौट सम्बन्धि सर्वाधिकार बोर्डमा निहित रहनेछ ।

९.    अन्य आवश्यक जानकारीका लागि बोर्डको कार्यालयको फोन नं ०१-४८२२८६० र मोबाईल नं. ९८४१२९२४७१ मा  सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।