वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: सुर्यदेव फिल्म (SuryaDev Film)

ठेगाना: Dhanusha/धनुषा-1 जनकपुर न.पा.,जनकपुर

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: राजीव कुमार शाह