This Site is Under Construction

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.


चलचित्रघरको: क्यु एफ एक्स सिनेमा

!! Demo Version !!

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.

Sobiztrend Technologies Pvt. Ltd.

नाम : क्यु एफ एक्स सिनेमा

ठेगाना : काठमाडौँ ,का . मा . प .-8-मैतिदेवी

प्रबिधि : celluloid/सेल्युलाईड

श्रेणी : kha/ख

कुल सिट क्षमता : 500

प्रोपाइटर : दीपक