चलचित्रघरको: श्री पीएल. तोसी हाइभिजन हल

नाम : श्री पीएल. तोसी हाइभिजन हल

ठेगाना : सोलुखुम्बु,सगरमाथा ,जुबु गा.बि.स.-7-छैन

प्रबिधि : video

श्रेणी : ka+/क+

कुल सिट क्षमता :

प्रोपाइटर : श्री पीएल. तोसी हाइभिजन हल