This Site is Under Construction

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.


चलचित्रघरको: प्रमोद सिनेमा हल

!! Demo Version !!

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.

Sobiztrend Technologies Pvt. Ltd.

नाम : प्रमोद सिनेमा हल

ठेगाना : काठमाडौँ ,का. मा. पा.-5-कपन

प्रबिधि : celluloid/सेल्युलाईड

श्रेणी : ka+/क+

कुल सिट क्षमता : 500

प्रोपाइटर : प्रमोद कुमार यादव