This Site is Under Construction

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.


चलचित्रघरको: गोपाल मुभिज

!! Demo Version !!

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.

Sobiztrend Technologies Pvt. Ltd.

नाम : गोपाल मुभिज

ठेगाना : काठमाडौँ ,क. मा. पा .-6-गणेश मन्दिर

प्रबिधि : digital

श्रेणी : ka/क

कुल सिट क्षमता : 400

प्रोपाइटर : गोपाल गुरुङ