This Site is Under Construction

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.


चलचित्रघरको: सिटी म्याक्स सिनेमा

!! Demo Version !!

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.

Sobiztrend Technologies Pvt. Ltd.

नाम : सिटी म्याक्स सिनेमा

ठेगाना : काठमाडौँ ,का . मा . पा .-6-बाग बजार सडक

प्रबिधि : celluloid/सेल्युलाईड

श्रेणी : video/भिडियो

कुल सिट क्षमता : 200

प्रोपाइटर : बिनोद भट्टराई