This Site is Under Construction

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.


चलचित्रघरको: बिग मुभिज मल्टिप्लेक्स

!! Demo Version !!

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.

Sobiztrend Technologies Pvt. Ltd.

नाम : बिग मुभिज मल्टिप्लेक्स

ठेगाना : काठमाडौँ ,का . मा . प .-5-कमल पोखरी रोड

प्रबिधि : celluloid/सेल्युलाईड

श्रेणी : ka/क

कुल सिट क्षमता : 600

प्रोपाइटर : इन्फो