मोटरसाईकलहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना

प्रकाशन मितिः २०७५।२।१५ः यस चलचित्र विकास बोर्डका पुराना मोटरसाईकलहरू जे, जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भएको हुनाले पुनः मूल्याङ्कन गरी १५ (पन्ध्र) दिनभित्र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न योे सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचनाको विस्तृत विवरण चलचित्र विकास बोर्डको सूचना पाटीमा र वेवसाईट www.film.gov.np मा हेर्नुहोला ।

सि.नं. | सवारी साधनको विवरण | परिणाम   | न्यूनतम लिलाम मूल्य  | कैफियत
१.        | मोटरसाईकल                 | ५             | २६,५८९।८१                    | मूल्य अभिवृद्धि कर समेत

 

१. बोलपत्र फारम पाउने स्थानः– चलचित्र विकास बोर्ड, चाबाहिल, काठमाडौं ।
२. बोलपत्र फारम दस्तुरः– रू.३००।– (फिर्ता नहुने) यस बोर्डको लेखा शाखामा नगद जम्मा गरी नगदी रसिद पेश गर्न सकिने ।
३. बोलपत्र फारम खरिद अन्तिम मितिः– यो सूचना पुनः प्रकाशित भएको मितिले १५औं दिनको कार्यालय समय भित्र ।
४. बोलपत्र दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम मितिः– यो सूचना पुनः प्रकाशित भएको मितिले १६औं दिनको १२ः०० बजे सम्म ।
५. बोलपत्र खोलिने मिति, समय र स्थानः– यो सूचना पुनः प्रकाशित भएको मितिले १६औं दिनको ०२ः०० बजे, चलचित्र विकास बोर्ड, चाबहिल, काठमाडौं ।
६. बोलपत्र पेश गर्ने स्थानः– चलचित्र विकास बोर्ड, चाबहिल, काठमाडौं ।
७. धरौटी रकमः– कबोल अंकको १० (दश) प्रतिशत ।
८. धरौटी जम्मा गर्ने खाता नं. र नामः– खाता नं. ०१८००१०५२००६१४ चलचित्र विकास बोर्ड ।
९. धरौटी जम्मा गर्ने बैंकः– एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, काठमाडौं ।
१० बोलपत्र फारम खरिद गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुः
क) फर्म भए ईजाजत पत्र, मुल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रतिलिपि,
ख) आ.व. २०७३/७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदनमा रु. १०।– को हुलाक टिकट,
ग) व्यक्तिको हकमा निवेदनमा रु. १०।– को हुलाक टिकट र हालसालै खिचिएको फोटो टाँस गरी नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि संलग्न हुनुपर्ने ।
११. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद तथा दाखिला गर्ने अन्तिम दिन विदा परे विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा उक्त कार्यहरु गरिनेछ ।
१२. बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा अंक र अक्षर प्रष्टसँग लेख्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा लेखेको फरक परेमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइनेछ ।
१३. बोलपत्र स्वीकृत वा रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस बोर्डमा नीहित हुनेछ ।
१४. बोलपत्र फारमको प्रत्येक पानामा बोलपत्रदाताले दस्तखत गरी फर्म भए फर्मको छाप लगाउनु पर्नेछ ।
१५. रीत नपुगी र म्याद नाघी आएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुनेछैन ।
१६. बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना पाएको मितिले ७ दिनभित्र बोर्डमा उपस्थित भई आफ्नो कबोल अनुसारको रकम जम्मा गरी सामान उठाई लानु पर्नेछ । उक्त समयभित्र सामान नउठाएमा बोर्डले धरौटी जफत गरी बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने छ ।
१७. यो सुुचना चलचित्र बिकास बोर्डको सूचना पाटीमा र वेबसाईट www.film.gov.np मा पनि हेर्न सकिनेछ ।
१८. सूचनामा उल्लेख नभएका कुराको हकमा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार हुनेछ ।

motorcycle_Auction FUll NOTICE

motorcycle_auction lilami Annapurna Post 2×5

Related Posts