मोटर साईकल तथा स्कुटर खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

नेपाल सरकार

चलचित्र विकास वोर्ड

चावाहिल, काठमाडौं ।

मोटर साईकल तथा स्कुटर खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः २०७५।०१।११

यस चलचित्र विकास बोर्डको लागि चार थान मोटर साईकल र एक थान स्कुटर सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरिद गर्नु परेकोले इच्छुक कम्पनी वा फर्महरुका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सुूचनाको बिस्तृत विवरण तथा शर्तहरु चलचित्र बिकास बोर्डको सूचना पाटीमा र वेबसाईट www.film.gov.np मा हेर्नु होला ।

ठेक्का नं. – FDB/NCB/02/074/75 (मोटर साईकल तथा स्कुटर खरिद)

दरभाउपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति : सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ औं दिन कार्यालय समय भित्र

सिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मिति : सूचना प्रकाशन भएको मितिले १६ औं दिनको १२ः०० बजे यस बोर्डको कार्यालय

सिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्ने मिति, समय र स्थान:  प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले १६ औं दिनको २ः०० बजे यस बोर्डको कार्यालय

विडबण्ड वापतको रकम : ३२,५००।–

फारम दस्तुर : १,०००।–

१. दरभाउ पत्र फाराम र सो सँग सम्बन्धित Specification  यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ औं दिनसम्म इच्छुक फर्म/कम्पनीले इजाजत प्राप्त प्रमाणपत्र, PAN /VAT दर्ता प्रमाणपत्र र आ.ब. २०७३÷७४ सम्मको कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गरी कार्यालय समयमा यस बोर्डको कार्यालय चावहिल, काठमाडौंको लेखा शाखाबाट नगद रु. १,०००/- (फिर्ता नहुने गरी) तिरी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

२. दरभाउपत्र फारम माथि उल्लिखित मिति र समयमा उपस्थित दरभाउपत्रदाताहरु वा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा (दरभाउपत्रदातारप्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि) यस बोर्डको कार्यालयमा खोलिनेछ ।

३. सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्दा माथि उल्लिखित रकम बराबरको कम्तीमा ७५ दिन म्याद भएको दरभाउपत्र जमानत (बिडबण्ड) संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

४. सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएमा कबोल अंकको ५ प्रतिशतले हुन आउने धरौटी वापतको नपुग रकमको बैंक भौचर वा यस आयोगको नाममा जारी गरिएको कम्तिमा १ बर्ष म्याद भएको कार्य सम्पादन जमानत (परफरमेन्स वण्ड) पेश गर्नु पर्नेछ ।

५. सिलबन्दी दरभाउपत्रखरिद गर्ने, दर्ता गर्ने अन्तिम दिन वा खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा परेमा उक्त कार्य विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा गरिनेछ ।

६. सिलबन्दी बोलपत्रमा दररेट अङ्क र अक्षर दुबैमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अङ्क र अक्षरमा फरक पर्न गएमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ ।

७. रित नपुगेको, म्याद नाघि वा शर्त राखी पेश भएको दरभाउपत्रउपर कुनै कारवाही हुने छैन ।

८. प्रचलित ऐन नियमानुसार लाग्ने सम्पूर्ण कर दरभाउपत्रदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।

९. कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिकरुपमा दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस आयोगमा निहित हुनेछ ।

१०.यस सूचनामा उल्लेख भएका कुराहरु यसै सूचना बमोजिम र उल्लेख नभएका कुराहरु दरभाउपत्र फाराम साथ उपलव्ध हुने सूचना तथा शर्तहरु एवं प्रचलित ऐन, नियमानुसार हुनेछ ।

११. विस्तृत जानकारीको लागि यस चलचित्र विकास बोर्डमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

Related Posts