मोटरसाईकलहरु लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सुचना

नेपाल सरकार

चलचित्र विकास वोर्ड

चावाहिल, काठमाडौं ।

मोटरसाईकलहरु लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सुचना

पुनः प्रकाशित मिति : २०७५।०१।११

यस चलचित्र विकास बोर्डको पुराना मोटरसाईकलहरु जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भएको हुनाले बोलपत्र आवहानकोे सूचना पुनः प्रकाशित गरीएको छ । इच्छुक ब्यक्ति वा फर्महरुबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न सकिने छ ।

लिलाम गर्ने मोटरसाईकलहरुको बिबरणः

 

न्युनतम लिलाम मूल्य : ६३,०९९.९७/-

मोटरसाईकल: ५ वटा

मु.अ.कर समेत

१. बोलपत्र फारम पाउने स्थानः चलचित्र विकास बोर्ड, चाबाहिल काठमाडौं ।

२. बोलपत्र फारम दस्तुरः (रु.३००।– (फिर्ता नहुने) यस बोर्डको लेखा शाखामा नगद जम्मा गर्न वा यस बोर्डको नाममा रहेको ने.रा. बैंकको खाता नं. बैं अ. १२०६११९।००१।००१।५२४ मा बुझाएको सक्कल बैंक भौचर समेत पेश गर्न सकिने ।

३. बोलपत्र फारम खरिद अन्तिम मितिः– यो सूचना पुनः प्रकाशित भएको मितिले ७ औं दिनको कार्यालय समय भित्र ।

४. बोलपत्र दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम मितिः– यो सूचना पुनः प्रकाशित भएको मितिले ८ औं दिनको १२ बजे सम्म ।

५.बोलपत्र खोलिने मिति र समय र स्थानः– यो सूचना पुनः प्रकाशित भएको मितिले ८ औं दिनको २ बजे, चलचित्र विकास बोर्ड–चावाहिल,काठमाडौं ।

६.बोलपत्र पेश गर्ने स्थानः– चलचित्र विकास बोर्ड–चावाहिल,काठमाडौं ।

७.धरौटी रकमः– कबोल अंकको १० प्रतिशत ।

८.धरौटी जम्मा गर्ने खाता नं. र नामः– खाता नं. बैं अ. ०१८००१०५२००६१४ चलचित्र विकास बोर्ड ।

९. धरौटी जम्मा गर्ने बैंकः– एभरेष्ट बैंक लि.,काठमाडौं ।

१० बोलपत्र फारम खरिद गर्न पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुः–क) फर्म भए ईजाजत पत्र, मु.अ.कर दर्ताको प्रतिलिपि

ख) आ.व.२०७३÷७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदनमा रु. १० को टिकट

ग) व्यक्तिको हकमा निवेदनमा रु. १० को टिकट र हालसलै खिचिएको फोटो

टांस गरी नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि संलग्न हुनु पर्ने ।

११. बोलपत्रसम्बन्धी कागजात खरिद तथा दाखिला गर्ने अन्तिम दिन विदा परे विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा उक्त कार्यहरु गरिनेछ ।

१२. बोलपत्र दाताले बोलपत्रमा अंक र अक्षर प्रष्ट संग लेख्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा लेखेको फरक परेमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइने छ ।

१३. बोलपत्र स्वीकृत वा रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस बोर्डमा निहित हुनेछ ।

१४. बोलपत्र फारमको प्रत्येक पानामा बोलपत्रदाताले दस्तखत गरी फर्म भए फर्मको छाप लगाउनुपर्ने छ ।

१५. रित नपुगी र म्याद नाघी आएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुनेछैन ।

१६.बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना पाएको मितिले ७ दिनभित्र बोर्डमा उपस्थित भई आफ्नो कबोल अनुसारको रकम जम्मा गरी सामान उठाई लानु पर्नेछ । उक्त समय भित्र सामान नउठाएमा बोर्डले धरौटी जफत गरी बैकल्पिक ब्यबस्था गर्ने छ ।

१७.यो सुुचना चलचित्र बिकास बोर्डको सूचना पाटीमा र वेबसाईट www.film.gov.np  मा पनि हेर्न सकिनेछ ।

१८. सूचनामा उल्लेख नभएका कुराको हकमा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार हुनेछ ।

Related Posts