प्रस्ताव आवहान सम्बन्धी सुचना

नेपाल सरकार

चलचित्र विकास वोर्ड

चावाहिल, काठमाडौं ।

प्रस्ताव आवहान सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७५।०१।०९

यस चलचित्र विकास बोर्डको आ.व.२०७४/७५ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार चलचित्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला स्वदेशी संघ संस्थासँगको सहकार्यमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धनमा सघाउ पु¥याउने किसिमका कार्यशाला, गोष्ठी तथा तालिम आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यक्रमको प्रस्ताव पन्ध्र दिन भित्र पेश गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्थाहरुका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।सुूचनाको बिस्तृत विवरण चलचित्र बिकास बोर्डको सूचना पाटीमा र वेबसाईट film.gov.np मा हेर्नु होला ।

 

यस चलचित्र विकास बोर्डको आ.व.२०७४/७५ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार चलचित्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला स्वदेशी संघ संस्थासँगको सहकार्यमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धनमा सघाउ पु¥याउने किसिमका कार्यशाला, गोष्ठी तथा तालिम आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यक्रमको प्रस्ताव पन्ध्र दिन भित्र निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही पेश गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्थाहरुका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

शर्तहरुः

१. आ.ब. २०७४/७५ का लागि नवीकरण गरेको फर्म वा संस्था दर्ता प्रमाण पत्र, PAN/VAT मा दर्ता भएको प्रमाणपत्र र आ.ब.२०७३÷७४ सम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रहरुकोे प्रतिलिपि संलग्न गरी निवेदनमा रु.१०।– को टिकट टाँसी गरी यो सूचना प्रकाशित मितिले पन्ध्र दिनभित्र कार्यालय समयसम्म कार्यक्रमको प्रस्ताव चलचित्र बिकास वोर्डको कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिनेछ ।

२. नेपाली चलचित्र क्षेत्र संग सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्दा देहायका विवरण अनिवार्य खुलाउनु पर्ने छ ।

(क) कार्यक्रमको लक्ष्य एवं उदेश्य

(ख) कार्यक्रमवाट चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा पुग्न सक्ने योगदानको विवरण

(ग) कार्यक्रम गर्दा लाभान्वित हुने वर्ग वा क्षेत्र

(घ) कार्यक्रममा सहभागी हुने सहभागीहरुको योग्यता एवं संख्या

(ङ) कार्यक्रममा सहभागी हुने स्रोत ब्यक्तिको अनुभव र योग्यता

(च) यस अघी यस्तै प्रकारको कार्यक्रम संचालन गर्दा चलचित्र विकास बोर्डबाट आर्थिक सहयोग भए ÷ नभएको भएको भए रकम खुलाउनु पर्ने ।

(च) कार्यक्रम गर्ने स्थान, समय र मिति

(छ) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्य कुनै निकाय वा संघ संस्थावाट सहयोग प्राप्त हुने भए सो सम्बन्धी विवरण

(ज) कार्यक्रममा खर्च हुने शिर्षक सहितको अनुमानित लागतमा बोर्डबाट व्यहोर्नु पर्ने रकम खुलाउनु पर्नेछ ।

(झ) कार्यक्रममा बोर्डका पदाधिकारी वा कर्मचारीहरुलाई समावेश गर्ने कुरा ।

३. प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात दाखिला गर्ने अन्तिम दिन विदा परे विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ ।

४. प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, आंशिक स्वीकृत गर्ने वा कुनै कारण नजनाई अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस बोर्डमामा निहित रहने छ ।

५. प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातको प्रत्येक पानामा प्रस्तावदाताले दस्तखत गरी फर्मको छाप लगाउनुपर्ने छ ।

६.. रित नपुगी र म्याद नाघी आएको प्रस्ताव उपर कुनै कारवाही हुनेछैन ।

७..यो सुुचना चलचित्र बिकास बोर्डको सूचना पाटीमा र वेबसाईट www.film.gov.np मा पनि हेर्न सकिनेछ ।

८.. सूचनामा उल्लेख नभएका कुराको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार हुनेछ ।

Related Posts