मोटरसाईकलहरू लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना


(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४।१२।०२): यस चलचित्र विकास बोर्डको पुराना मोटरसाईकलहरू जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भएको हुनाले बोलपत्र आह्वानकोे सूचना प्रकाशित गरिएको छ । इच्छुक ब्यक्ति वा फर्महरूबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न सकिने छ ।

लिलाम गर्ने मोटरसाईकलहरूको विवरणः–
सि.नं. |      विवरण          | परिणाम | न्यूनतम लिलाम मूल्य | कैफियत
१.     |    मोटरसाईकल   | ५ (पाँच) |          ६३,०९९।९७         | मूल्य अभिवृद्धि कर समेत

१. बोलपत्र फारम पाउने स्थानः– चलचित्र विकास बोर्ड, चाबहिल, काठमाडौं ।
२. बोलपत्र फारम दस्तुरः– रू. ३००।– (फिर्ता नहुने) यस बोर्डको लेखा शाखामा नगद जम्मा गर्न वा यस बोर्डको नाममा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको खाता नं. बैं.अ. १२०६११९।००१।००१।५२४ मा बुझाएको सक्कल बैंक भौचर समेत पेश गर्न सकिने ।
३. बोलपत्र फारम खरिद अन्तिम मितिः– प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५औं दिनको कार्यालय समय भित्र ।
४. बोलपत्र दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम मितिः– प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६औं दिनको १२ः०० बजे सम्म ।
५. बोलपत्र खोलिने मिति र समय र स्थानः– प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६औं दिनको २ः०० बजे, चलचित्र विकास बोर्ड, चाबहिल, काठमाडौं ।
६. बोलपत्र पेश गर्ने स्थानः– चलचित्र विकास बोर्ड, चाबहिल, काठमाडौं ।
७. धरौटी रकमः– कबोल अंकको १० प्रतिशत ।
८. धरौटी जम्मा गर्ने खाता नं. र नामः– खाता नं. बैं.अ. १२०६११९।००१।००२।५२४ चलचित्र विकास बोर्ड ।
९. धरौटी जम्मा गर्ने बैंकः– नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमाडौं ।
१०. बोलपत्र फारम खरिद गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरूः–
(क) फर्म भए ईजाजत पत्र, मु.अ.कर दर्ताको प्रतिलिपि,
(ख) आ.व. २०७३÷७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदनमा रू. १०।– को टिकट,
(ग) व्यक्तिको हकमा निवेदनमा रू. १०।– को टिकट र हालसालै खिचिएको फोटो टाँस गरी नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि संलग्न हुनुपर्ने ।
११. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद तथा दाखिला गर्ने अन्तिम दिन विदा परे विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा उक्त कार्यहरू गरिनेछ ।
१२. बोलपत्र दाताले बोलपत्रमा अंक र अक्षर प्रष्टसँग लेख्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा लेखेको फरक परेमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइने छ ।
१३. बोलपत्र स्वीकृत वा रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस बोर्डमा निहित हुनेछ ।
१४. बोलपत्र फारमको प्रत्येक पानामा बोलपत्रदाताले दस्तखत गरी फर्म भए फर्मको छाप लगाउनु पर्नेछ ।
१५. रीत नपुगी र म्याद नाघी आएको बोलपत्र उपर कुनै कारबाही हुनेछैन ।
१६. बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना पाएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र बोर्डमा उपस्थित भई आफ्नो कबोल अनुसारको रकम जम्मा गरी सामान उठाई लानु पर्नेछ । उक्त समय भित्र सामान नउठाएमा बोर्डले धरौटी जफत गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेछ ।
१७. यो सूचना चलचित्र विकास बोर्डको सूचना पाटीमा र वेबसाईट www.film.gov.np मा पनि हेर्न सकिनेछ ।
१८. सूचनामा उल्लेख नभएका कुराको हकमा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार हुनेछ ।

full notice motorcycle auction on PDF.

Related Posts