चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
131 एइ.अन. मिनिभिजन हल काठमाडौं,बागमती - 1 एइ.अन. मिनिभिजन हल 2070-11-29/-1808 Days
132 संजय चलचित्र पर्षा,नारायणी - 5 संजय चलचित्र 2074-06-30/-499 Days
133 प्रज्ज्वल हाइभिजन हल सोलुखुम्बु,सगरमाथा - 4 प्रज्ज्वल हाइभिजन हल 2073-04-30/-925 Days
134 एभेरेस्ट हाइभिजन सोलुखुम्ब,सगरमाथा - 2 एभेरेस्ट हाइभिजन 2070-07-01/-1959 Days
135 मिलन हाइभिजन हल भोजपुर,सगरमाथा - 7 मिलन हाइभिजन हल 2072-06-06/-1253 Days
136 श्रेष्ठ मिनि हाइभिजन हल ओखलढुंगा,सगरमाथा - 3 श्रेष्ठ मिनि हाइभिजन हल 2072-05-02/-1288 Days
137 भुमिलेण्ड हाइभिजन हल खोटाङ,सगरमाथा - 2 भुमिलेण्ड हाइभिजन हल 2073-11-20/-721 Days
138 रेशम हाभिजन हल खोटाङ,सगरमाथा - 9 रेशम हाभिजन हल 2074-06-27/-502 Days
139 बि.एस. हाइभिजन हल ओखलढुंगा,सगरमाथा - 9 बि.एस. हाइभिजन हल 2072-03-22/-1329 Days
140 पुर्णिमा मिमिभिजन हल ओखलढुंगा,सगरमाथा - 6 पुर्णिमा मिमिभिजन हल 2071-08-15/-1549 Days