चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
121 श्री हेमइन्द्र हाइभिजन हाल राप्ति,दाङ्ग - 3 श्री हेमइन्द्र हाइभिजन हाल 2072-03-17/-1362 Days
122 श्री हेमइन्द्र हाइभिजन हाल म्याग्दी,धवलागिरी - 0 श्री हेमइन्द्र हाइभिजन हाल 2070-02-27/-2111 Days
123 चन्द्रमा हाइभिजनहल म्याग्दी,धवलागिरी - 5 चन्द्रमा हाइभिजनहल 2072-06-16/-1271 Days
124 मन हाइभिजन हल बाग्लुङ,धवलागिरी - 7 मन हाइभिजन हल 2072-09-16/-1179 Days
125 श्री बुद्धिलक्ष्मी हाइभिजन तनहुँ,गण्डकी - 0 श्री बुद्धिलक्ष्मी हाइभिजन 2070-05-01/-2048 Days
126 श्री आरुघाट हाइभिजन हल गोर्खा,गण्डकी - 0 श्री आरुघाट हाइभिजन हल 2070-02-01/-2137 Days
127 शितल भिडियो चलचित्र मन्दिर काठमाडौं.बागमती - 3 शितल भिडियो चलचित्र मन्दिर 2071-04-19/-1695 Days
128 शुभकामना हैभिजना काभ्रेपलाञ्चोक.बागमती - 8 शुभकामना हैभिजना 2070-07-06/-1982 Days
129 सैतिम चलचित्र मन्दिर काभ्रेपलाञ्चोक,बागमती - 1 सैतिम चलचित्र मन्दिर 2070-12-02/-1833 Days
130 सुनकोशी भिडियो चलचित्र मन्दिर सिन्धुपाल्चोक,बागमती - 9 सुनकोशी भिडियो चलचित्र मन्दिर 2070-04-24/-2055 Days